Hello.c Przykład najprostszego programu w C

Przykład najprostszego programu w C

Opiszę, jak skompilować program w C bezpośrednio na bramce, a następnie uruchomić go z Asystenta domowego.

Tworzymy folder z programami

cd AIS/
mkdir programs
cd programs

Dodajemy nowy plik z kodem

cd ~/AIS/programs
nano hello.c

Kod programu:

#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Hello\n");
    return 0;
}

Kompilujemy nasz program

clang hello.c

Uruchamiamy skompilowaną wersję

./a.out

Uruchamiamy program z Asystenta domowego

Każdy program możemy wywołać ze skryptu bash.
Skrypty możemy wywołać za pomocą uslugi dostępnej w Asystencie domowym.
Dzięki temu możemy nasz program np. dodać do automayzacji lub np. wykonywać po nasiścnięciu przycisku w aplikacji.

Opis jak dodać przykładowy sktypt bash: